Обществен съвет при ДГ „Приятели” гр. Куклен

До г-н Христо Божинов – зам.-кмет на Община Куклен

До г-жа Надка Щътова – директор ДГ „Приятели”

До г-жа Ива Дичева – представител на родителския комитет на ДГ „Приятели”

До г-жа Зоя Камбурова – член на обществения съвет

До г-жа Паолина Чалъмова – член на обществения съвет

До г-жа Симона Шопова – член на обществения съвет

До г-жа Шюкрюджан Халилова – член на обществения съвет

П О К А Н А

От Ивелина Гечева – председател на Обществения съвет при ДГ „Приятели” гр. Куклен

Уважаеми госпожи и господа,

Каня Ви най-учтиво, да присъствате на заседание на Обществения съвет, което ще се проведе на 17.04.2019 година в кабинета на директора от 17:30 часа, при следния дневен ред:

1.    Обхват на децата в подготвителните групи.

2.     Съгласуване на избраните от учителите комплекти познавателни книжки.

3.      Разни.

Председател на Обществен съвет при ДГ „Приятели” (Ивелина Гечева)