Покана

      от Надка Щътова – директор на ДГ „Приятели”

     Уважаеми госпожи и господа,

   Каня Ви да присъствате на заседание на Обществения съвет при ДГ „Приятели”, което ще се проведе на 12. 10. 2020 г. от 17.30 часа на двора на детската градина към централния вход.

Дневен ред:

  1. Представяне на новоизбраните членове.
  2. Избор на председател на Обществения съвет.
  3. Съгласуване на Стратегия за развитие на ДГ „Приятели” за периода 2020-2024 г. и Годишен план за дейността на ДГ „Приятели” за учебната 2020-2021 г.
  4. Обхват на децата,  подлежащи на задължително предучилищно образование.
  5. Организационни въпроси.