През 2023 година беше спечелен и реализиран проект на ПУДООС

През 2023 година беше спечелен и реализиран проект на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

Национална програма ИКТ - 2020г., 2021г., 2022г., 2023г.

Национална програма Информационни и комуникационни технологии – 2020г., 2021г., 2022г., 2023г. 

Национална програма оптимизиране вътрешната структура на персонала - 2019г., 2020г., 2021г., 2022г.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
„ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА“
1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА
Необходимостта от оптимизация на структурата на персонала е постоянна поради няколко
причини – продължаващи демографски промени в страната, стремежа за повишаване
ефективността на разходите на институциите, големия дял на персонала в системата на
предучилищното и училищното образование в предпенсионна възраст.
2. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА
Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 3
“Мотивирани и креативни учители” на Стратегическата рамка за развитие на образованието,
обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).
2.1. Цели на програмата:
Повишаване ефективността на публичните разходи за образование чрез оптимизиране на
вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и
училищното образование. Повишаване на привлекателността на учителската професия

Схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Предвидените в приложимата европейска законодателна рамка съпътстващи мерки, които се прилагат успоредно с доставката на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти, дават възможност за опознаване на земеделските процеси, като по този начин осигуряват познания за изграждането на цялостна представа за отглеждането на плодове и зеленчуци и добиването на мляко. Запознаването на децата с отглеждането на здравословни продукти, формира на по-късен етап в зрелия индивид устойчиво отношение и ангажираност към първоизточника на качествената храна – селското стопанство.
От гледна точна на здравословното хранене са разграничени две възрастови групи при децата, като за всяка от тях се препоръчва конкретен прием на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти.
При децата на възраст 3 – 7 години приемът на мляко и млечни продукти се осигурява чрез ежедневно включване в менюто на най-малко 350 г кисело или прясно мляко и на най-малко 30 грама сирене и/или кашкавал при целодневно хранене. Изисква се прясното и киселото мляко да са със съдържание на мазнини от 3% до 3,6%, като два дни седмично се включва кисело мляко с 2% мазнини и/или прясно мляко с 1,5% мазнини.

Проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта

Проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта по ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 на МС от 19.03.2020 г. изм. ДВ. бр. 18 от 02.03.2021 г., в сила от 02.03.2021 г.. С получените средства обогатяваме наличната база със спортни уреди и пособия за децата.