На 11.12.1.2017 г. се проведе заседание на обществения съвет към ДГ „Приятели“ гр. Куклен

Присъстваха: Симона Шопова-Койчева, Ивелина Гечева, Ива Дичева, Шюкрюджан Халилова, Христо Божинов

Дневен ред:

  1. Отчет за разпределението на бюджета по дейности и основни ограничения при формирането му.
  2. Процедура за свикване на родителски срещи, относно заплащане на такса за посещаване на детската градина и оформяне на допълнителна такса (абонаментна) за посещаемостта на децата.
  3. Привличане на бизнеса за спонсорство и доброволни дарения за построяване на физкултурен салон за децата от детската градина. Включване на родителите като партньори на екипа на детската градина и преки участници в образователния процес.