Заседание на обществения съвет към ДГ „Приятели“ гр. Куклен на 09.11.2017 г.

Присъстващи: Симона Шопова-Койчева, Бирсен Афузалиева, Ива Дичева, Ивелина Гечева, Лидия Мандражиева, Стефка Кумчева, Шюкрюджан Халилова

Дневен ред:

  1. Отчет за работота на обществения съвет през предходната 2016/2017 учебна година.
  2. Отчет на директора на детска градина „Приятели“ за изпълнението на стратегията на детската градина за учебната 2016/2017 година.
  3. Запознаване с примерните мерки за обхващане и задържане на децата, подлежащи на задължително предучилищно обучение.
  4. Процедура за отчитане и регистриране на отсъствията на децата, подлежащи на задължително предучилищно обучение (5 – 6 годишни).
  5. Запознаване с мерките за подобряване качеството на образователния процес.