На 04.05.2018 г. се проведе заседание на обществения съвет към ДГ „Приятели“ гр. Куклен със следния дневен ред:

  1. Финансов отчет за изпълнение на бюджета за 2017 г. от  зам. кмет на общ. Куклен –  Христо Божинов.
  2. Становище за разпределение на бюджета по дейности за 2018 г.
  3. Измененията на таксите на ДГ „Приятели“ за храна и новата постоянна такса от 10 лв. за всички постъпили деца в детската градина.
  4. Предстоящи мероприятия с децата от ДГ „Приятели“ към края на учебната година (концерт, екскурзия, изпращане на подготвителна група).
  5. Разни – съгласуване на избора за учебни помагала за учебната 2018/19 г.