УВЕДОМЯВАМЕ ВИ,
че в изпълнение на чл.10 от Наредба №5/ 03.06.2016г. за предучилищното образование и във връзка с Правилника за дейността на ДГ“Приятели“:
/1/ Децата от подготвителните възрастови групи, записани в целодневна и почасова организация, могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини.
/2/Отсъствията на децата по семейни причини през учебно време е допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година с предварително писмено уведомяване от страна на родителите или най-късно в първия ден от отсъствието на детето. Извън тези случаи, отсъствие на децата от подготвителните възрастови групи е допустимо и за времето на ваканциите, определени в училищното образование за съответната година със заповед на министъра на образованието и науката.
/3/ При отсъствие на дете от подготвителна група, по неуважителни причини, повече от 2 дни през месеца, директорът уведомява Районна дирекция „Социално подпомагане“.