Директор на детска градина „Приятели“ е г-жа Надка Щътова, под чието ръководство работят много добри педагогически специалисти, помощник-възпитатели, обслужващ персонал и медицински сестри. В детската градина се отлеждат, възпитават и обучават над 200 деца. Ние сме институция, която функционира като обшинско детско заведение на Обшина Куклен. Има изградена ясна визия, мисия, цели, задачи и стратегия, ясно формулирани правила, критерии за оценка и контрол. Ние подготвяме детецата да се справят с предизвикателствата на новото време.

Педагогически екип

Непедагогически екип – детска градина

Непедагогически екип – детски ясли

Детската градина работи с високо квалифициран педагогически екип, способен да осъществява образованието и възпитанието на децата на високо конкурентно равнище за успешна реализация в училище, екип от високоотговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагащи творческо и критично мислене в осъществяване на учебно-възпитателния процес за утвърждаване на младия човек. Основният стремеж на целия екип е утвърждаване на детската градина като конкурентоспособна детска градина, формираща у децата национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация.

 

Соня Дудева -ЗАС

Всички се стремят да дадaт необходимото възпитание и обучение според държавните образователни стандарти в духа на демократичните ценности, адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високоотговорно поведение за участие в обществения живот.

СПИСЪК НА РАБОТЕЩИТЕ В ДГ „ПРИЯТЕЛИ“

Дафинка Бозова - домакин